โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนบ้านท่ากำชำ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ ตำบลท่ากำชำ  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เป็นอาคารชั่วคราว  ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น มีเนื้อที่  ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๖  ตารางวา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองจิก ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร   อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑  ประมาณ ๓๐  กิโลเมตร  มีครูทำการสอน  ๑  คน  มีนักเรียน  ๑๕  คน  ทำการสอนอยู่  ๑  ปี  ต่อมาบ้านท่ายามู  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านท่ากำชำ  ประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร ได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง  เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดได้ย้ายไปเรียน  ที่โรงเรียนบ้านท่ายามู

              ปี พ.ศ.  ๒๕๐๖  หมู่บ้านบางทัน  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนบ้านท่ากำชำ  ประมาณ  ๒,๐๐๐ เมตร ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นมา  ๑  หลัง  เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนบ้านท่ายามูได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านบางทันทั้งหมด เนื่องจากระยะทางใกล้กว่า

            ปี  พ.ศ. ๒๕๑๓  พัฒนากร  พร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดหาที่ดินไว้สร้างโรงเรียน  และได้รายงานไปยังอำเภอ

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ทางอำเภอได้ส่งนายช่างมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนโดยสร้างเสร็จเมื่อ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๑๔ 

            วันที่  ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  ทางอำเภอได้ย้ายนายเผอิญ  สุวรรณมณี  ซึ่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดอนนา  มาทำการสอนที่โรงเรียนบ้านท่ากำชำ

            วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๔  ทางจังหวัดได้แต่งตั้ง  นายเผอิญ  สุวรรณมณี  ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่จัตวา

            วันที่  ๑๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๓    ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  โดยสร้างอาคารเรียนฝาทึบ  ๒ ห้องเรียน  แบบ  ป ๑ ก  สร้างเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๓

            วันที่  ๖  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายเผอิญ  สุวรรณมณี  ได้รับการแต่งตั้ง  ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปรัง

            วันที่  ๑๓  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖ นายเจียร  ธีรวราภรณ์  ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

            วันที่  ๑๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  นายเจียร ธีรวราภรณ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

              วันที่  ๒๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕  นายพล  อินทโกษี  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๕ ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 

            วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒ นายพล  อินทโกษี ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้าน   กาหยี

            วันที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๒ นายสมชาติ  วัฒนา อาจารย์  ๒ ระดับ  ๖  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สปจ.ปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากำชำ

            วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  นายรณภพ  กิจถาวร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้าน  ท่ากำชำ

            วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖  นายรณภพ  กิจถาวร ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านเทียรยา สปอ. ยะหริ่ง  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสมบัติ  สุขสวัสดิ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากำชำจนถึงเดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๐

            ปี พ.ศ.๒๕๔๑  นางสาวสุพรรณี  สุวรรณเจริญ  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากำชำ

            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  นายอิสรา  เจะมะ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากำชำ

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ทางโรงเรียนบ้านท่ากำชำได้รับงบประมาณ จากกรมทรัพยากรธรณี เจาะบ่อบาดาล

            ปี  พ.ศ. ๒๕๔๔  นายอิสรา  เจะมะ  ได้รับการแต่งตั้ง  ให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียน

  บ้านท่ากำชำ

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่ากำชำ ได้รับงบประมาณขยายเขตระบบไฟฟ้า

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ  ป. ๑ ก ขนาด  ๓ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ  ป. ๑  ก ขนาด  ๒  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับบริจาคอาคารเรียน  แบบ  สปช.๑๐๕/๒๖ ขนาด ๔  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  นายภูษิต  สาดาเร่  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำ เนื่องจากนายอิสรา  เจะมะ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว

            ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  นางนันทนา  แก้วจันทร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำ

            ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๐  ขยายชั้นเรียนชั้นอนุบาล ๑

            ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕–๖)

            ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                         ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างรั้วและประตู จำนวนเงิน  ๖๒๑,๒๐๐  บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑๐ เครื่องจาก 

  พล.อ.พิเชษฐ วัสัยจร แม่ทัพ ภาค ๔   คิดเป็นเงิน  มูลค่า  ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑๐ เครื่องจาก 

  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์วิทยาเขต ปัตตานี   คิดเป็นเงิน  มูลค่า  ๑๒๘,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑ เครื่องจาก 

  ฉก.สันติสุข   ปัตตานี   คิดเป็นเงิน  มูลค่า  ๑๕,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ.๒๕๕๓ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ๒๔ (ฉก ปัตตานี ๒๔ )ได้มอบเครื่องเล่นสนาม มูลค่า  ๕๖,๕๔๐ บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับงบการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งบแปรญัตติ) จำนวน  ๓๓๖,๐๐๐ บาท  เพื่อพัฒนาการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  สำหรับสร้างส้วม  สปช ๖๐๔/๔๕  ขนาด  ๔  ที่นั่ง  คิดเป็นเงิน  ๒๔๒,๒๐๐  บาท และปรับปรุงลานหน้าเสาธง  เป็นเงิน  จำนวน  ๙๓,๘๐๐  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 093-6919042 อีเมล์: tkc.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มะลาเซ็น อาสัน โทรศัพท์: 0848590852 อีเมล์: tkc.sch@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]