โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม

                     มาตรฐานวิชาชีพ

  2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ

  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 093-6919042 อีเมล์: tkc.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มะลาเซ็น อาสัน โทรศัพท์: 0848590852 อีเมล์: tkc.sch@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]