โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ๑.๑ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านบางทัน

                     โรงเรียนบ้านบางทัน   ตั้งอยู่ที่  ๓  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี ตั้งขึ้นเมื่อ  ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๗  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒  ไร่   ๓๘  ตารางวา   เดิมเป็นอาคารเรียนหลังคามุงจาก  โดยได้รับการบริจาคทรัพย์  เพื่อก่อสร้างอาคาร   จากผู้ปกครองนักเรียน  และทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๘๗  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมปีที่  ๔   มีนักเรียนทั้งสิ้น   ๔๐  คน  โดยมี นายซุ้นปี้   จิตพันธ์   เป็นครูใหญ่คนแรก    ต่อมาในปีงบประมาณ  ๒๕๐๘  ได้รับเงินสร้างอาคารแบบ  ป๑ ก.  จึงทำให้ในปี  ๒๕๒๑  ได้จัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และในปี  ๒๕๒๒  ไดรับบริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน  ๑.๕ ไร่  จึงได้สร้างอาคาร  แบบ ป๑ก.  จำนวน  ๔  ห้อง   พร้อมทั้งได้เปิดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กด้วย  ในปี  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ทำการเปิดสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และในปี  ๒๕๔๐   โรงเรียนก็ได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา

            ๑.๒ สภาพชุมชนโดยทั่วไป

                     ลักษณะของพื้นที่บ้านบางทัน หมู่ที่ ๓  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

                     สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม  ทิศใต้ของหมู่บ้านติดป่าชายเลนและทุ่งนาและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ส่วนทิศตะวนออกติดกับพื้นที่ชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งพื้นที่การเกษตรของประชากรด้านทิศตะวันตกติดกับแหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร และทิศเหนือติดกับคลองสายหมอและป่าชายเลนที่มีต้นไม้นานาชนิดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวบ้านบางทันอีกด้วย

                     การประกอบอาชีพ ของคนในชุมชน  บ้านบางทันเป็นชุมชนที่มีอาชีพไม่หลากหลายโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้างและเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งรายได้ของประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนเนื่องจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ด้วยสาเหตุเนื่องจากครัวเรือนมีบุตรมาก  นอกจากนี้ชุมชนอยู่ห่างจากโรงเรียนมากซึ่งนักเรียนต้องเดินเท้าไป - กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลทำให้นักเรียนไม่อยากมาโรงเรียน

                     การคมนาคม บ้านบางทัน หมู่ที่ ๓ พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับถนนลาดยางในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งเป็นชุมชนที่แยกย่อยเข้าไปจากถนนลาดยางอีกเล็กน้อยซึ่งเป็นที่แออัด

                     ระบบสาธารณูปโภค       ไฟฟ้า  มีใช้ทุกครัวเรือนทั้งสองหมู่บ้าน

                                                  โทรศัพท์  มีโทรศัพท์สาธารณะ

            ๑.๓ ข้อมูลประชากรในชุมชน

                     - ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ                       ประถมศึกษา

                     - ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม                          คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                     - นับถือศาสนาอิสลาม                                          คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                     - ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี       ๓๐,๐๐๐ บาท

                     - จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๗   คน

            .๔ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

                     โอกาส โรงเรียนบ้านบางทันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้านและตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสะดวก 

                     ข้อจำกัด พื้นที่โรงเรียนมีจำกัด ทำให้เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา ผู้เรียนขาดโอกาสในการทำกิจกรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-21 21:03:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิตตา ด่าเระสาและ โทรศัพท์: 0824319501 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]