โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. พันธกิจ

                ๑. มุ่งเน้นการจัดระบบบริหารและการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

  ๒.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและก้าวทันเทคโนโลยี

  ๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

  ๔.ส่งเสริมผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรงและมีความปลอดภัย

  ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

  ๖.สร้างความรู้ ให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองนำสู่การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

  ๒. เป้าประสงค์

                 ๑.สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                 ๒.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร และก้าวทันเทคโนโลยี

                 ๓.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข

                 ๔.ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรงและมีความปลอดภัย

                 ๕.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ๖.ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ๓. กลยุทธ์

            ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

            ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

            ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

            ๔. จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต

            ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ๖. ส่งเสริมผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-21 21:03:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิตตา ด่าเระสาและ โทรศัพท์: 0824319501 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]