โรงเรียนรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (Mission)

  1. จัดระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
  3. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมห้องเรียน อาคารเรียน รวมถึงบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย
  4. ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพครู
  6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
  7. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักป้องกันตนเองให้ปราศจากโรคภัยและสิ่งเสพติด
  10. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  4. ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
  5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073437023 อีเมล์: ratchada.nongjik@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางโนรีซะ มามะ โทรศัพท์: 080-7129752 อีเมล์: sah_9752Ratchada@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]