โรงเรียนบ้านควนดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.      จัดการเรียนรู้และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

              2.    พัฒนา ครู ผู้เรียน และสถานศึกษาให้เป็นไปตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

              3.    จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              4.    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   

  1.      ผู้เรียนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

  2.      ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

  3.      ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา

  4.      พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  5.      ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  6.      ครูและผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:40:44 น.

โรงเรียนบ้านควนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7335-7171 อีเมล์: BKDSchool2556@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เกสรีวรรณ วงค์อรินทร์ โทรศัพท์: 0833991673 อีเมล์: BKDschool2556@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]