โรงเรียนบ้านปะแดลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

  3. ส่งเสริมในสถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

  ๔.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม       

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะแดลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ชนะกิจ โทรศัพท์: 0810128824 อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]