โรงเรียนบ้านลีตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนบ้านลีตอ  ตั้งอยู่เลขที่  91  หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2498 โดยมีนายอำเภอยะหา ศึกษาธิการอำเภอยะหา นายปั้น  หนูลาย
  (นายปิติ  โนมพรรณ)  ครูผู้สอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน นายหะยีสามะ  ยาลอ  ได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่  สร้างโรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขยายชั้นเรียนในปีต่อ ๆ มา จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายปั้น  หนูลาย (นายปิติ  โนมพรรณ)  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก 

       วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ.2507  ได้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมมาสร้างโรงเรียนใหม่ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ   1,500  เมตร  นางหะลีเมาะ  อาลีโตะมะ  ได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  สร้างโรงเรียน เพราะสถานที่เดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากชุมชน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลีตอ อยู่ห่างจากอำเภอยะหา  ระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร

       ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  โรงเรียนได้ขยายตัว ได้สร้างอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2543  ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. 1ก จำนวน 2 หลัง 4 ห้องเรียน  เนื่องจากชำรุดใช้การไม่ได้  ปีงบประมาณ 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และปีงบประมาณ 2544  ได้รับงบประมาณ  สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ปีงบประมาณ 2548  ได้ของบประมาณนำมาต่อเติมอาคารเรียนเดิมเพิ่มอีก  4  ห้องเรียน สภาพปัจจุบัน โรงเรียนบ้านลีตอ มีอาคารเรียน 2  หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2 ไร่  2 งาน 16.5  ตารางวา จำนวน 1 แปลง ตามหนังสือสำคัญที่หลวงเลขที่  33673  ออกให้ ณ วันที่  20  ตุลาคม  2529  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

       1. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ นักเรียนประพฤติดี เรียนดี อนามัยดี มีความสุข     

       2. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการตามศักยภาพและได้มาตรฐานผู้เรียน พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:34:22 น.

โรงเรียนบ้านลีตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โทรศัพท์: 073-360549 อีเมล์: yaha8@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ซูลฮีซัม ดอเล๊าะ โทรศัพท์: 0848562076 อีเมล์: sulhisum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]