โรงเรียนบ้านลีตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

         1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้ง

         2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

         3. เร่งรัดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

         4. พัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         5. ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

   

  เป้าประสงค์

         1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

         2. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด

         3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

         4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

         5. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับศักยภาพของโรงเรียนเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

         6. ครู นักเรียน และผู้ปกครองใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:34:22 น.

โรงเรียนบ้านลีตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โทรศัพท์: 073-360549 อีเมล์: yaha8@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ซูลฮีซัม ดอเล๊าะ โทรศัพท์: 0848562076 อีเมล์: sulhisum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]