งานของเรา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวาปีปทุม

 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวาปีปทุม 

1.

นายวีรศักดิ์  สัตยธีรานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2.

นายวีรศักดิ์  ปัตตาลาโพธิ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3.

ดร.นิดา  กิจจินดาโอภาส

ผู้แทนครู

กรรมการ

4.

นายบุญธรรม  ภิญโญ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

5.

นางศิริรัตน์  แสนเวียง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6.

นายวีระศักดิ์  ทองสมบูรณ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7.

พระครูสิริภัทรโพธิคุณ

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

8.

พระอธิการบุญชู  ปัญญาธโร

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

9.

นายสมจิต  ปัตตานัง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10.

นายพัลลภ  วัฒนขำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11.

นายจรัญ  แทนหลาบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12.

นายบุญถม  ปาปะแพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13.

ผศ.ไพรัตน์  ธรรมแสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14.

นางไพรวัลย์  โปรดเมธี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15.

นายพิศิษฐ์  วรรณศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-25 14:27:48 น.

ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
นายนิคม เพชรโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,263
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 043799373 อีเมล์: krubua@wpt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]