• facebook
 • Youtube
 • คุณธรรมอัตลักษณ์
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน
 • คู่มือประชาชน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลระนอง

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายวิทยา  วิริยพงศ์

ประธานกรรมการ

 

2

นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง

รองประธานกรรมการ

 

3

นายจิรวัฒน์  ตันสุเมธ

รองประธานกรรมการ

 

4

นายภัทรภาณุเดช  สุทธิรัตน์

กรรมการ

 

5

นางปิยนุช  อิสริยะวาณิช

กรรมการ

 

6

นางธีระนุช  รัตนะพิสิฐ

กรรมการ

 

7

นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ

กรรมการ

 

8

นายนิยม  ถิละเวช

กรรมการ

 

9

นางสาวสุรีพรย์  สรรพกุล

กรรมการ

 

10

นายสุรพล  สุวัตถิกุล

กรรมการ

 

11

นายขวัญชัย  ขอจ่วนเตี๋ยว

กรรมการ

 

12

นายธวัชชัย  ล่องวัด

กรรมการ

 

13

พระครูมหาเจษฎา  สิริวัณโณ

กรรมการ

 

14

นางสาวอัจฉรา  จงใจ

กรรมการ

 

15

นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:26 น.

ไม่พบข้อมูล
นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง

นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์
นางอรวสา พยุห์

 • britishcouncil
 • DIGITAL LIBRARIES
 • สสวท.
 • คลังข้อสอบมาตรฐาน
 • DLTVสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]