• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

 

สั่ง ณ วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

: นางพิมพ์ฉวี    จิตรบรรพต

****************

 

 

ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์ (ป.๕/๘)

 

รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๑

เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง (ป.๕/๑ MEP)

 

รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๒

 เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด (ป.๕/๘)

 

เลขานุการสภานักเรียน

เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์ (ป.๔/๘)

     

คณะกรรมการสภานักเรียน   ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

๑. เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบูรณ์ (ป.๕/๑ MEP) 

๒.  เด็กชายภูมิพัฒน์  ภู่ชัย (ป.๔/๑ MEP

๓. เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย (ป.๕/๑ MEP) 

๔. เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ (ป.๔/๒ MEP)

๕. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม (ป.๖/๖) 

 ๖. เด็กชายภูมินิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน (ป.๔/๑ MEP)

 

 คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายปกครอง

๑. เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ (ป.๕/๘)     

. เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์ (ป.๕/๘)

๓. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ (ป.๕/๗)     

๔.. เด็กหญิงกัญญาพร  เยาะสูงเนิน (ป.๖/๓)

๕.  เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค (ป.๖/๘)       

๖.  ด็กหญิสุชาดา  แดงสกุล (ป.๔/๒ MEP)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ

๑.  เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ (ป.๕/๕)  

๒.  เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น (ป.๕/๓)

๓.  เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง (ป.๖/๖) 

๔.  เด็กชายวีรวัฒน์  ผลทับทิม (ป.๖/๕)

๕.  เด็กหญิงอภิสรา  ศรีโตนด (ป.๔/๖) 

๖.  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม (ป.๔/๔)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายปฏิคม

๑.  เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง (ป.๕/๓) 

 ๒. เด็กหญิงรวิกานต์  กำเนิดเกียรติศักดิ์ (ป.๕/๔)

๓. เด็กหญิงไปรยา  เทียนถาวร (ป.๔/๗) 

๔. เด็กชายรวิพล  ปานสินชัย (ป.๔/๗)

๕. เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร (ป.๖/๓) 

 ๖.  เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด (ป.๕/๘)

                                                                                                             

คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑.  เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง (ป.๕/๒ MEP

๒. เด็กหญิงวิรนทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ (ป.๕/๒ MEP)

๓. เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า (ป.๕/๗) 

๔. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประภารัตน์ (ป.๖/๔)

๕. เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ (ป.๖/๒ MEP) 

 ๖. เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส (ป.๖/๒ MEP)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายศานาและวัฒนธรรม

๑. เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข (ป.๕/๔) 

๒. เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง (ป.๖/๘)

๓. เด็กชายรัชชานนท์  สะมะถะ (ป.๔/๕) 

๔. เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ (ป.๖/๔)

๕. เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์ (ป.๖/๑ MEP) 

๖. เด็กชายเตวิพัฒน์  กลิ่นหัวไผ่ (ป.๕/๕)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายสุขภาพอนามัย

๑. เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม (ป.๕/๖) 

๒. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล (ป.๖/๗)

๓. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขตี (ป.๖/๗) 

๔. เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม (ป.๔/๕)

๕. เด็กหญิงฐานิกา  คงดี (ป.๔/๘) 

๖.  เด็กชายมหาสมุทร  ด่านสุขณรงค์ (ป.๕/๖)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

๑. เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช (ป.๔/๓)

๒. เด็กชายพงศกร  อดทน (ป.๔/๖)

๓. เด็กหญิงธนัสถา  เตชกาญจนพงศ์ (ป.๔/๓) 

๔. เด็กชายกิตติกร  ไทยมานิตย์  (ป.๔/๔)

๕. เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์ (ป.๖/๑ MEP) 

๖. เด็กหญิงสุพิฌา  แจ้งงุด (ป.๖/๕)

 

คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย

smileyฝ่ายวิชาการ : ครูเจนเนตร์   พันธุ์เกตุ  และ 

         ครูสุธีรา  ฉายชูวงษ์ 

surpriseฝ่ายปกครอง    : ครูเรณู  ไม้แก่น,  ครูอรพิณ  จ่าหมื่นไวย์  และ

ครูธนาพล  กุลกุศล

cheekyฝ่ายกิจกรรม กีฬา และ นันทนาการ :ครูมิตชัย  ใจชอบ และ

ครูไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม

yesฝ่ายปฏิคม  :ครูจิตรา  พ่วงพุ่ม และ

ครูภัทรพร  มลคลพิทักษ์กุล

heartฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม   :ครูธนเดช  นุชเอี่ยม และ

ครูสมปราชญ์  เพ็งกลาง

kissฝ่ายสิ่งแวดล้อม :ครูภาวินี  ศรีเอี่ยม   และ  

ครูกาญจนา  สุขเคหา 

cryingฝ่ายสุขภาพอนามัย :ครูวรรณี  แจ่มศิริพงษ์ และ
 
             ครูสุภา  จันทา
 
enlightenedฝ่ายประชาสัมพันธ์  :ครูนุจรี  ไชยสกุล,  ครูศุภกานต์  สังข์สอน และ
 
ครูธมน  ขาวนิลรัตน์
 
mailที่ปรึกษาสภานักเรียน : ครูอุษณีย์   จันทรวิลักษณ์,  
 
              ครูรุ่งนภา  สังสะอาด, ครูบุษกร  ภูภักดี  และ 
 
          ครูกฤษ  กล้าเอี่ยม
 
 
 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

ไม่พบข้อมูล
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางนภา คุ้มครอง
นางสาวนฤมล เพ็ชรพูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]