โรงเรียนบ้านนาโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ง

 

1.ประธานสภานักเรียน
     เด็กหญิงวิไลพร  ชื่นอุดม

2. รองประธานนักเรียน
    เด็กหญิงทิพย์กมล   สอนสุภาพ  

3. คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
    เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนุภาพ
    เด็กหญิงเพชรพิมพ์สยาม  โมรินทร์์
    เด็กชายณัฐพงษ์  นุราช
    เด็กหญิงอุไรพร  ศรีบุญเรือง
    เด็กหญิงกนกพร  อินต๊ะบูรณ์

4.  คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม/ประเพณี
       เด็กหญิงทิพย์กมล  สอนสุภาพ
       เด็กชายชนะพล  ผ่องใสสี
       เด็กหญิงณัฐนันท์  การภักดี
       เด็กหญิงพลอยน้ำริน โมรินทร์
       เด็กหญิงวริศรา  แก้วทอง

5. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
       เด็กหญิงศศิธร  พรมภักดี
       เด็กชายดวงตะวัน  เหล่าเมืองเพีย
       เด็กชายวีรพล  พลซา
       เด็กหญิงทิญาพร  แก้วไชยะ
       เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพชร

6.  คณะกรรมการฝ่ายคุณธรรม/จริยธรรม
        เด็กหญิงพรเทวี เสนาทิพย์
        เด็กหญิงชนาทิพย์  บัญชาเมฆ
        เด็กหญิงปาณิศา  ปัดชา
        เด็กชายณัฐวุฒิ  ปลื้มประสงค์
        เด็กชายณัฐพล  เฟื่องเจริญ

7. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
       เด็กหญิงอาภัสา  ธรรมวงค์
       เด็กชายใจเพชร  สอนสุภาพ
       เด็กชายภราดร  จันทร์ศรีอ่อน
       เด็กหญิงปัทมวรร  บุญปก
       เด็กหญิงสุนิสา  โสภารักษ์   

8.  คณะกรรมการฝ่ายกีฬา/นันทนาการ
        เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญปก
        เด็กชายอรรถพร  สอนสุภาพ
        เด็กชายวรวิทย์  คำพรมมี
        เด็กชายเอกอนันต์  ภักมี
        เด็กชายธนรัชต์  พระบรรเทา

9. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี/ต่างประเทศ
        เด็กชายณัฐวุฒิ  แน่นอุดร
        เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีทอง
        เด็กหญิงปารวี  รามศิริ
        เด็กหญิงวิไลวัลย์  ชื่นอุดม
        เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วประสงค์

10.  คณะกรรมการฝ่ายธนาคาร/สหกรณ์/เศรษฐกิจพอเพียง
          เด็กหญิงนัฐกานต์  สอนสุภาพ
          เด็กชายพิพัฒน์  ศรีพล
          เด็กหญิงปาริชาติ สมอบ้าน
          เด็กชายธีระพงษ์  ราชแข็ง
          เด็กชายภัทดนัย  คนยืน

11.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
         เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนชัย
         เด็กชายสุรชัย  หนูเงิน
         เด็กชายเทียนทอง สอนสุภาพ
         เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกัณหา
         เด็กหญิงปัญญาภรณ์   วิจิตร

12.  เลขานุการสภานักเรียน
       เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญครอง  

     


  

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-07 10:47:29 น.

นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโป่ง

นายภิญโญ ลาโสม
นางเมทินี แก้วไชยะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,389
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042804448 อีเมล์: napong@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ทาสาลี โทรศัพท์: 0921419658 อีเมล์: moei3678@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]