โรงเรียนบ้านนาดินดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ

 

สภานักเรียน โรงเรียนบ้านนาดินดำ
       
ลำดับที่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 1429900421897 เด็กหญิงสุกัญญา  ขำดี ประธานนักเรียน
2 1738700003877 เด็หญิงอรุณนี  เสือเคน รองประธาน คนที่ 1
3 1429900411417 เด็กชายพิทยาธร  ลอดสุโข รองประธาน คนที่ 2
4 1429900406499 เด็กหญิงภาวิณี  สีต่างคำ เลขาสภานักเรียน
5 1909802711047 เด็กหญิงประนอม  ศิริโท กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
6 1429900435677 เด็กชายวีระพล  ศรีบุญมี กรรมการฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี
7 9010000203298 เด็กชายนรุตม์  เทียมไธสง กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8 1103703723430 เด็กหญิงประภัสสร  การักษ์ กรรมการฝ่ายคุณธรรม/จริยธรรม
9 1429900426929 เด็กหญิงปริสา  ลาหาญ กรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพอนามัย
10 1429900412103 เด็กชายธีรภัทร์  ทองจันทร์ กรรมการฝ่ายกีฬา/นันทนาการ
11 1429900393303 เด็กชายอนุชา  บุตรเต กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี/ต่างประเทศ
12 1429900432660 เด็กหญิงณัฐชา  สุริยา กรรมการฝ่ายสหกรณ์/เศรษฐกิจ
13 1429900419639 เด็กหญิงรัตนวลี  สีต่างคำ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 13:07:03 น.

นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ
นายนิเทศ ภูคงคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ

นางวิศนีย์ พาคำ
นายเลิศเชาว์ บุตรโสมตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072422 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ลือเดช ป้องศิริ โทรศัพท์: 42010025 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]