โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

 

คณะกรรมการสภานักเรียน

น.ส อัญชลิกา   กรมทอง   ประธาน

นาย ศิริชัย   พุ่มแก้ว   รองประธานคนที่ 1

ด.ญ.มัญฑณา   พิมาวุฒิ   รองประธานคนที่ 2

หัวหน้าฝ่ายงาน 5 ฝ่าย

1 ฝ่ายศึกษาธิการ

น.ส เจนจิรา   เถาว์ประสาท   หัวหน้า

นาย ก่อกฤษณ์    กรมทอง   รองหัวหน้า

2 ฝ่ายสาธารณะสุข

ด.ญ.ชลลดา   แก้ววงษา   หัวหน้า

ด.ช.จุลจักร   กรมทอง   รองหัวหน้า

3 ฝ่ายเกษตรและสหกรณ์

ด.ญ.นฤมล   ศรจันทร์   หัวหน้า

นาย อโนชา   สุพร    รองหัวหน้า

4 ฝ่ายปกครองและคุณธรรม

ด.ญ.ญาดาวดี   มีมูล   หัวหน้า

นาย อนุวัตน์   กรมทอง  รองหัวหน้า

นาย กุลชาติ   ศรีคำ

นาย โชคทวี  ชัชวาลย์

นาย ธนาวุฒิ   มูลหล้า

 

5 ฝ่ายอาคารสถานที่

ด.ญ.ศิริรัตน์   ไชยคีนี   หัวหน้า

นาย สิทธิพงษ์    มายา  รองหัวหน้า

หัวหน้า 5 กลุ่มงาน

กลุ่มที่ 1

น.ส นัฐตญา   จำปา   หัวหน้า

นาย ณัฐกิจ    หงษ์สง่า   รองหัวหน้า

กลุ่มที่ 2

น.ส เจษรินทร์   สีหนองคู   หัวหน้า

ด.ช.ศุภชัย   ชาบัณฑิต   รองหัวหน้า

 

กลุ่มที่ 3

ด.ญ.ศิริโสภา    ผุยมาตย์   หัวหน้า

ด.ช.พัฒพงษ์    ศรีชัยภูมิ   รองหัวหน้า

 

กลุ่มที่ 4

นาย อัษฎา   มีกาละ หัวหน้า

น.ส พรรณิกา   เรืองวิเศษ   รองหัวหน้า

 

กลุ่มที่ 5

ด.ญ.พีระญา   แพงจอมพล   หัวหน้า

ด.ญ.พาริณี   แพงจอมพล   รองหัวหน้า

 

 

รายชื่อนักเรียนกลุ่มที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ด.ช. จตุรงค์   สอนสระคู

ด.ช. อัครพล   พรมมาวันนา

ด.ช. อภิวัฒน์   เสี่ยงบุญ

ด.ช. ปริญญา   ชาชมราษฏร์

ด.ญ. ชัยนับ   ย๊ะ

ด.ญ. สุภาสิณี   แก้ววงษา

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ด.ช. กิตติศักดิ์   ยาวิไชย

ด.ช. ณฐพล   จันนาวรรณ

ด.ญ. ญากานดา  ฤาวงษ์

ด.ญ. ชยานันต์   สากุลา

ด.ช. วงศกร   วังเหมือย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ช. โชตินันณ์   หลักกอ

ด.ช. ศุภกิตติ์   กิมะพงศ์

ด.ช. ปิติ   กิ่งนอก

ด.ญ. ปนัดดา   กรมทอง

ด.ญ. อรนุช   แสนใจวุฒิ

ด.ญ. อรพิมล   พรมศรีจัน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ด.ช. ศักดิ์ชัย   น้อยสิงห์

ด.ช. ธีระศักดิ์   ประสงสุข

ด.ช. สรวีย์   โอภาส

ด.ญ. ธิดารัตน์   ทุมสงคราม

ด.ญ. ปภัทณา   ไม้ตรง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ด.ช. ณัฐวัฒน์   ไพสูนย์

ด.ช. ยศวัจน์   สุดศรี

ด.ญ. ชาลินี   บุญหลอด

ด.ญ. ชุติมา   กรมทอง

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ด.ช. ธนาวุฒิ   กันทัง

ด.ช. เอกรินทร์   มีมูล

ด.ช. อนุชาติ   ไชยคีนี

ด.ญ. พัทริดา   วงษ์ลา

ด.ญ. วราภรณ์   ไชยคีนี

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ด.ช. นนทวัฒน์   มูลหล้า

ด.ช. ชนาธิป   รัตนวงศ์สวัสดิ์

ด.ญ. ธันวา   ทับทิมจันทร์

ด.ญ. ดวงเนตร   คำหาร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ด.ช. อามร   อาจไพรินทร์

ด.ช. ธวัชชัย   ชูด้วง

ด.ช. ณัฐวุฒิ   มาชม

ด.ช. นครินทร์   อินปา

ด.ญ. จีราพร   กรมทอง

ด.ญ. ชลธิดา   สิงห์พรรณ

 

กลุ่มที่ 3

ด.ช. กิตติพงษ์   เรืองวิเศษ

ด.ช. จริพัฒน์   ไชยคีนี

ด.ช. ชนะการณ์   มีมูล

ด.ญ. ทักษอร   โทไข่ษร

ด.ญ. รัชฎาภรณ์   มอญชัยภูมิ

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ด.ช. พีระวัส   มะลิวัลย์

ด.ช. ธนพล   อุ่นใจ

ด.ญ. สาวิตา   เขียวนามั่ง

ด.ญ. พลอยรินทร์    สีหนองคู

ด.ช. สุทธิพัทร

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ช. ศุกลวัฒน์   อยู่ที่ธิป

ด.ช. วิริทธิ์นันท์   รังสร้อย

ด.ช. ธนาธิป   กรมทอง

ด.ญ. ขวัญพร   แสงป้อน

ด.ญ. ปลายฟ้า   คำภาษี

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ด.ช. เกรียงไกร   ภากระจ่าง

ด.ช. ณัฐชนน   ศรพรหม

ด.ช. ธนาคิม   พรมจันทร์

ด.ญ. วรินยุพา   เพชรลาเวียง

ด.ญ. รุ่งฤดี   ศรีคำ

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์   โจ๊ะโหว๊ะสิงห์

ด.ญ. ปิยธิดา   กองพอด

ด.ญ. กชกร   สั้นจันดา

ด.ญ. วรพรรณ   สุโพธิ์

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ด.ช. ภีระภัทร   พรมรัตน์

ด.ช. ณัฐวุฒิ   กรมทอง

ด.ช. อำพันธ์   ไชยศรีหาด

ด.ญ. วรัญญา   สวัสดี

ด.ญ. ธิดารัตน์   ศรีคำ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ด.ช. ธัสกร   อุ่นใจ

ด.ช. ธนพล   กาจธัญกิจ

ด.ญ. อรนุช   แก้วพิลารมย์

ด.ช. ประภาพร   ศรีคำ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ด.ช. ธนาธรณ์   อ่อนสุระทุม

ด.ช. กิตติศักดิ์   วงษ์ลา

ด.ช. ธนวุฒิ   แสนทวีสุข

ด.ญ. รัตติกาล   กรมทอง

ด.ญ. รุจิรา   พรราช

ด.ญ. ภัสสร   อยู่ที่ธิป

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 09:10:41 น.

นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

นายกรีฑาพล ศรพรหม
นางสาวชุติพร วงศ์ลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,088
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรีฑาพล ศรพรหม โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: ืnasee@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]