โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา

 

นางสาววนิสา  ขำวิลัย        ประธาน

นางสาวพัชริดา  ช่วยคุ้มภัย    กรรมการ

นายนรินทร  ปรีชารัตน์    กรรมการ

นางสาวกัญญารัตน์  บรรจงช่วย    กรรมการ

นางสาวศศิวิมล  โสนาพูล   กรรมการ

นางสาวอธิตญา  มีเพียร     กรรมการ

นางสาวรัตวัลย์  แก้วกระจ่าง   กรรมการ

นายอนุพงศ์  คมขำ    กรรมการ

นายจิราวุฒิ  รุ่งสุวรรณ    กรรมการ

นางสาวภัทรริยา  เจนเจษฎ์พงษ์   กรรมการ

นางสาวดวงนภา  แสงอาวุธ   กรรมการ

นายอดิเทพ  อินทร์วงศ์      กรรมการ

นายวงศกร  บัวจันทร์     กรรมการ

นายรัตนชัย  อินทร์สกุล      กรรมการ

นายณัชพล  วัฒนกุล     กรรมการ

นางสาวอริสรา  สุวรรณวงศ์     กรรมการ

นายวันเฉลิม  มีทรัพย์     กรรมการ

นางสาวธิราภรณ์  ณ สีทอง   กรรมการ

นางสาวรุ่งฟ้า  ผาทอง      กรรมการ

นายสุรเชษฐ์  ปิโย     กรรมการ

นายฉัตรมงคล  เรืองฤทธิ์     กรรมการ

นางสาววิไลวรรณ  พูลสุข     กรรมการ

นางสาวกัลยา  โอพั่ง    กรรมการ

นางสาวสตรีวิท  เวียงดินดำ      กรรมการ

นางสาวทัศนวรี  โคตรวงศ์    กรรมการ

นายธเนส  ชุ่มชื่น      กรรมการ

นางสาวกรองทอง  ปานสม   กรรมการ

นายไพโรจน์  แก้วขาว    กรรมการ

นางสาวกาโอ      กรรมการ

นายเจริญพงษ์  สอนสุทธิ์    กรรมการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:10:39 น.

นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางสาวจิรัฐติกาล สกูลหรัง
นางสาวกรกมลวรรณ คงมิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,180
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิสนธิ์ ชูทอง โทรศัพท์: 0980799457 อีเมล์: sononstar@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]