• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

พันธกิจ (Mission)

๑.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งด้านคุณภาพ

     ผู้เรียน  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

     และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๒.  พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่

      ประชาคมอาเซียนและสู่คุณภาพระดับสากล

๓.  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและ

     การดำรงชีวิตตามวิถีไทย  โดยยึดหลัก

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (Goals)

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  อ่านออก  เขียนได้

 คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์  และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา

๒  ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ

ของคนไทย

๓.  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

๔.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒

๕.  สถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

ไม่พบข้อมูล
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
นางธิดา สุริยวัฒนานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]