โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

 

พันธกิจ

            1.  สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน

            2.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            3.  จัดกระบวนการเรียน การสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

            4.  ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

            5.  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

                  1.  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

                   2.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพน่าอยู่น่าเรียน

                  3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  4.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

                  5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:41:42 น.

ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักหนาม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน ชินวงษ์
นางสาววิลาวรรณ จรูญผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,436
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 033-001150 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน ชินวงษ์ โทรศัพท์: 0983722953 อีเมล์: Tarunhathai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]