โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

 

พันธกิจ

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทย และมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล

  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
  • พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  • กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล การเรียนของผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา

 

เป้าประสงค์

 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิโรจน์ จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชสาส์นวิทยา

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3859-1078 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา โทรศัพท์: 0818647506 อีเมล์: ่jsm.aeey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]