• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

 

พันธกิจ
                1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
                2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
                3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติ
                4. สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
                5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นกลยุทธ์และเป้าประสงค์
 

ประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1. สพป. และโรงเรียนมีระบบบริหารจัดหารที่ดี
ได้มาตรฐาน และมีความเข้มแข็ง

2. การจัดการและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รนับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

5. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5. ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:40:23 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นางไพลิน ลิชผล
นางสาวนฤมล พลชาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,212
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042100258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐา ศรีวงศ์ โทรศัพท์: 0872266655 อีเมล์: nitha6655@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]