ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านพร้าว

 

                              พันธกิจ (Mission)        

                                                           พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา

                                        อย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐาน

                                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                                                เป้าหมาย (GOAL)

                                       1.      นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

                                                ทางวิชาการ

                                      2.       ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

                                      3.       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

                                                 จากทุกฝ่ายใช้หลักธรรมาภิบาล และระบบ   PDCA

                                      4.      โรงเรียนและสภาพแวดล้อมทั่วไปมีความร่มรื่น สวยงามปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                                      5.      โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-07 09:52:42 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพร้าว

นางธีร์วรา ผุดผ่อง
นางกัลยกร เจริญสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042001050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันท์นภัส ดุษฎี โทรศัพท์: 0918644359 อีเมล์: i_pookpui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]