ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

รวมเว็บคุณครู
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านกุดธาตุ

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

       เป้าหมาย

1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐานเห็นคุณค่า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4. ครูมีศักยภาพสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพ  PDCA

6. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมใช้ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-03 19:33:47 น.

ดร.สุทธิพงษ์ ทะกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดธาตุ

นางสาวอังสนา ไพรตื่น
นางสาวนิรมล บุญอาจ

ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผลงานครู

คุณครูอภิวัฒน์  บุญเอนก
คุณครูนิตย์ประภา  นามวิจิตร

ประวัติผู้อำนวยการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตย์ประภา นามวิจิตร โทรศัพท์: 0943104512 อีเมล์: Jibjib_nit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]