โรงเรียนบ้านนาโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาโคก

 

1.       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.       ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                                                              

3.       ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทย

4.       ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็ม      ศักยภาพ

5.       จัดหาแหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.       ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

7.       ส่งเสริมองค์กรชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับชุมชน     ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน

8.       ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้

9.       ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-03 12:46:21 น.

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก

นายพีระ ศรีชมพล
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,120
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042071068 อีเมล์: nakhok2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รติมณีฐ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์: 0899408253 อีเมล์: 42010060@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]