โรงเรียนบ้านนาโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาโป่ง

 

พันธกิจ
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
      2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
      3. พัฒนาการบริหารจัการศึกา โดใช้หลักธรรมาภิบาล
      4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
      5. ส่งเสริมุธรร จริยธรรมและเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่่อเนื่อง
      6. ส่่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรร ขนบธรรเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
      1.  นักเรียนระดับประถมวัยและรับการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนบ้านนาโป่งได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาเต็มศักยภาพ
      2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่งทุกคน  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
      3.  โรงเรียนบ้านนาโป่งมีความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือโดยผู้ที่ีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย 
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-07 10:47:29 น.

นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโป่ง

นางเวณิกา โฮงยากุล
นางสาวธนัญญา คตธมาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,385
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042804448 อีเมล์: napong@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ทาสาลี โทรศัพท์: 0921419658 อีเมล์: moei3678@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]