โรงเรียนบ้านนาดินดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาดินดำ

 

พันธกิจ


พัฒนานาและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ (9 ปี) อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล

         3  ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 5มีความสำนึกในความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในระบบ            ประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         4  ครูได้รับการพัฒนานาเป็นมืออาชีพ

         5  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 13:07:03 น.

นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ
นายนิเทศ ภูคงคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ

นายกองทัพ บุตรเต
นายดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

991
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072422 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ลือเดช ป้องศิริ โทรศัพท์: 42010025 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]