โรงเรียนบ้านกกทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านกกทอง

 

พันธกิจ (Mission)

           -จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           -พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาร่วมด้วยชุมชน

           -ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

           -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

           - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดปรัชญาคุณธรรมนำความรู้  เชิดชูประชาธิปไตย

เป้าประสงค์ (Corporate objective)

           -สถานศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ

           -สถานศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาร่วมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

           -ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างรอบด้านตามกลุ่มสาระในหลักสูตรสถานศึกษา

           -ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:42:57 น.

นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกทอง

นายอภิชาติ ศรีสุจารย์
นายทีปกร โพธิ์จันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,734
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870359 อีเมล์: kokthong@loei1.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ทีปกร โพธิ์จันทร์ โทรศัพท์: 0872147995 อีเมล์: 42010010
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]