โรงเรียนบ้านกกดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านกกดู่

 

พันธกิจ (MISSION)

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี

๔.ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

๕.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๖.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

เป้าประสงค์ หลัก(GOALS)

๑.ผู้เรียนมีผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทย

๓.ผู้เรียนทีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

๔.ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ

๕.โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

๖.มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมจัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมใช้ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-20 19:46:19 น.

นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกดู่

นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิ
นางศรีอัมไพร ทองยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,399
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870402 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทรา บุตรเพ็ญ โทรศัพท์: 42010008 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]