โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

 

 

พันธกิจ

๑   พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๒.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ   คุณธรรม  จริยธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  บริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาภิบาล

๕.  พัฒนาการศึกษาเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์ ( Corporate  objective )

          ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ตามจุดเน้นนโยบายแนวคิด  ๕๕๕แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทุกวิชา  ทุกระดับชั้นสูงขึ้นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๕

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  ๕๐

๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  อ่านได้  เขียนได้  และคิดเป็นทุกคน

๔. นักเรียนชั้น  ป. ๔- ม.๓   อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคนและคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ  ชั้น  ป.๔-๖ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐และชั้น  ม.๑-๓ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐

๕. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ตามแนวคิดสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ๕คือ  “ถือศีล  ๕  วาจาไพเราะ  เสนาะหูเมื่อทักทาย  ยิ้มง่ายไหว้สวย  ร่ำรวยความดี”

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 09:10:41 น.

นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

นายกรีฑาพล ศรพรหม
นายวุฒิชัย บุดดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,092
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรีฑาพล ศรพรหม โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: ืnasee@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]