โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2  ส่งเสริมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล  

3. จัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ครูมืออาชีพ

4. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

5. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ดำรงความเป็นไทย และใส่ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นน่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ  95  อ่านออก เขียนได้

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี

4. ร้อยละ 65 ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย

6. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการภายในปี 2556

7. นักเรียนทุกคนได้รับบริการสนับสนุนการศึกษาโดยมาเสียค่าใช้จ่ายตามนโยบาย

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

9. เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านตามแนวนโยบาย โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ครูพากเพียรทำการสอน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

ไม่พบข้อมูล
นายไพทูล บุญมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

นางสุนิสา ไชยอาลา
นางอุไรรัตน์ ปาปะขังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0041 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ บุญไชย โทรศัพท์: 0895757517 อีเมล์: narese.2506@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]