โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโนน

 

1.             โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้น

ทุกคน

2.             พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง  2545) โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับ

3.             พัฒนาทักษะการเรียนการสอนในด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์ 

และภาษาอังกฤษ

4.             โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

5.             โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  โดยจัดทำแฟ้มสะสมงาน

ของผู้บริหาร ครู  และนักเรียน

6.             จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความปลอดภัยและห่างไกล

จากสิ่งเสพติด

7.             พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณธรรม  และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู

8.             ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน และปลูกฝังวิธีการคิดและการปฎิบัติตน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.             บริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะ

พื้นฐาน  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศและสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

10.      ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย  และช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

11.      โรงเรียนและชุมชนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

และของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

12.       จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน  พร้อมทั้งเป็นองค์ความรู้สู่

ชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:04:08 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประสาท ราชจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนน

นางนงนุช บุดดีสี
นางฐิติบุญ อาชะนะชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-8807 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิวารัตน์ ถวิลรักษ์ โทรศัพท์: 0872225272 อีเมล์: krusiwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]