โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโนนท่อน

 

พันธกิจ  (Mission)

1.   โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนให้เด็กทุกคนเข้าเรียน

2.   จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทันสมัย  มีคุณภาพควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้วัดใน

       กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง

3.   พัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นการมีวินัยและความรับผิดชอบใน

      ตนเองตลอดจนการมีสุขภาพตามเกณฑ์

4.   เห็นคุณค่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ

      ปรับปรุงสถานที่โดยรอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้

5.   พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

          เป้าประสงค์

1.   ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.   นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณและทักษะการใช้ภาษา

4.   นักเรียนนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

5.   ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอนุพล อุปนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อน

นางวีระนุช ปติตังโข
นายสถิต ปาปะขาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]