พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวาปีปทุม

 

พันธิกิจโรงเรียนวาปีปทุม

 1. พัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. พัฒนาสื่อ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. พัฒนาบุคลากรและครูให้เป็นครูมืออาชีพ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 6. ดำรงความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็งและเป็นสากล
 8. ส่งเสริมประชาธิปไตย มีจิตอาสา พัฒนาสังคม
   

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความรู้ ก้าวสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อพลโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-25 14:27:48 น.

ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางสุมาลี สุขรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นายเสถียร คำมี
นายเลิศพิภพ แสนวังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 043799373 อีเมล์: krubua@wpt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]