งานของเรา
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวาปีปทุม

 

พันธิกิจโรงเรียนวาปีปทุม

 1. พัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. พัฒนาสื่อ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. พัฒนาบุคลากรและครูให้เป็นครูมืออาชีพ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 6. ดำรงความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็งและเป็นสากล
 8. ส่งเสริมประชาธิปไตย มีจิตอาสา พัฒนาสังคม
   

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความรู้ ก้าวสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อพลโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-25 14:27:48 น.

ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นางประภาพร แก้วจันดา
นายพิษณุย์ ดาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,535
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 043799373 อีเมล์: krubua@wpt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]