โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรัยให้เป็นคนดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  และเอื้อต่อการเรียนรู้

4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ให้คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม สนับสนุน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าหมาย

1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า

5.  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเหมาะสมได้ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง

6. เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริการจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. สภานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

.  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-04-23 12:04:32 น.

นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคม

นายรักชัย อุดรทักษ์
นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุดประสงค์ ทองน้อย โทรศัพท์: 0879478774 อีเมล์: ่jtobjective@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]