โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

๒.  พัฒนาระบบการบริหาร แหล่งเรียนรู้ การประกันคุณภาพ

๓.   พัฒนาระบบบริหารภาพภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

๖.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
นางกฤษณา ภูนาโพธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]