โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

 

พันธกิจ

๑. จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นบันไดสู่แหล่ง
      เรียนรู้ที่เป็นสากล

๒. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
      อันพึงประสงค์

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
     และจิตใจ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔. จัดสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การค้นคว้า
    แสวงหาความรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถที่หลากหลาย
    ของนักเรียน เช่น  ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และด้านกีฬา

๕. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร
     และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน

๖. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานตามบทบาท
     หน้าที่ สร้างความตระหนักในภารกิจการจัดการศึกษาประสานความร่วมมือร่วมใจในการ
     ปฏิบัติงาน จัดระบบนิเทศ กำกับ ดูแล  สร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๗. ประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ภาครัฐ เอกชน
     เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาที่หลากหลายเป็นประสบการณ์แก่นักเรียน

๘. ส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

๙. เตรียมแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:21:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสาโรช จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เหล่ากลางวิทยาคม

นางอารีย์ เนื้อมั่น
นางสายสุดา ดอนชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 043840114 อีเมล์: laoklang24@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]