พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

 

พันธกิจโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและชุมชนอย่างทั่วถึง

6. ส่งเสริมและอนุรักษ์การดำเนินชีวิตตามวิถีไทย      

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-17 20:06:33 น.

นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นายวิศณุ พงษ์วิจิตร
นางสาวชุติมา เจริญผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,566
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววีรนุช สนประเสริฐ โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: nuch1992.ws@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]