สารสนเทศโรงเรียน
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยที่พึงประสงค์
          2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
              ดนตรีและกีฬา
          3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
              รักการเรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
          6. ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
          7. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          8. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต
 
 
เป้าประสงค์
 
              โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์สู่มาตรฐานการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-18 17:49:33 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางนฤมนต์ รัตนเสถียร
นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นที อร่ามเรือง โทรศัพท์: 0624287864 อีเมล์: nateelove254@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]