โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

 

พันธกิจ

             ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

             ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

             ๓. พัฒนาผู้เรียนให่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล มีทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์

             ๔.  พัฒนาครูสู่มืออาชีพและวิทยฐานะที่สูงขึ้น

             ๕. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย

             ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักสุขภาพของตนเอง

             ๗.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและเพียงพอ

             ๘.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

             ๙.  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเป้าหมาย

เป้าหมาย

                ๑ เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตรสาธารณะ

                ๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

                ๓. ผู้เรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือดนตรีสากลได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด มีทักาะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์

                ๔. ครูเป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

                ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

                ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักสุขภาพของตนเอง

                ๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ

                ๘. ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน

                ๙. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจอมบึง

นางสาวพิลาวรรณ จันทะเน
นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,828
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-1144 อีเมล์: anbjombung2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล โทรศัพท์: 0822448967 อีเมล์: hello_1578@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]