• MEP @ BCU
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านชะอวด

 

พันธกิจ

          1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ให้ได้มาตรฐานโดยมีจุดเน้นพัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ  PDCA 

          2. พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล (World Class Standard)   โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

          3. พัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

          4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีค่านิยม 12 ประการ มีสมรรถนะพื้นฐาน และมีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ

          5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความ

          6. พัฒนาผู้เรียน ให้มีความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ความเป็นไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          7. พัฒนาให้มีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

          9. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใน 5 กลุ่มสาระหลัก

          10. พัฒนาสถานศึกษาในด้านภูมิทัศน์ ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ ให้มีความพร้อมและเพียงพอ

          11. พัฒนาผู้เรียนตามกรอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

          12. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าประสงค์

          1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะทางภาษาและได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล

          2.  ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด

          3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

          4.   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ

          5. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะพื้นฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

          6. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

          8. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

          9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

          10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

          11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ได้รับการพัฒนาเป็นครูและบุคลากรมืออาชีพ

          12. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 20 ขึ้นไป  มีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับ    การยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

          13. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนเพียงพอและตรงกับความต้องการ

          14. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม  ในด้านสื่อการเรียน เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน

          15. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

          16. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ

          17. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program) สู่ระดับประชาอาเซียน

          18. ผู้บริหารมีวิสัยทัศและมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง       เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)

          19. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (PDCA)

          20. สถานศึกษามีการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)  มาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน  การนิเทศภายในและการวัดผลประเมินผล

          21. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาในชั้นเรียน  โดยมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา    มีผลงานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อปี

          22.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด             มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  (World Class Standard School)

          23. สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  ใน 5 กลุ่มสาระหลัก

          24. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:44:24 น.

นายอำพล เพ็ญตระการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชะอวด

นางสาวทับทิม ทองขุนแก้ว
นางถนอม รัตนมณี

  • ถวายพระพร ร.10
  • วิดีทัศน์/วีดิโอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]