โรงเรียนอนุบาลระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การแต่งกายของนักเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์

Youtube

คู่มือประชาชน

ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลระนอง

 

พันธกิจ

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

(Thailand Quality Award – TQA) 

2.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยระบบ  ประกันคุณภาพ

4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีจิตสำนึกความเป็นคนไทย

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานพร้อมบริการและเชื่อมเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

เป้าหมาย

1. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพทุกระดับ

2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะ  และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคน  มีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นพลโลกที่ดี  เห็นคุณค่าร่วมสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย

5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน ปลอดภัย  และมีครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-09 10:10:13 น.

นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง

นางวัลลดา จันทร์วัฒนเดชากุล
นางสานิตย์ เพชรเรือง

facebook

britishcouncil

สสวท.

คลังข้อสอบมาตรฐาน

DLTV

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]