พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านสุโสะ

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. มุ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ศาสนา และภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้น
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-05 17:08:47 น.

ไม่พบข้อมูล
นายยุทธ มุสิกะชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุโสะ

นางสาวชยุดา สีขาว
นายสิทธิชัย ตีบยอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,997
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุโสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school_206@sk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทวี สมหวัง โทรศัพท์: 0863708014 อีเมล์: somwang17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]