• กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


วิสัยทัศน์ ( SCHOOL  VISION)

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   

เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 พัฒนาสู่สากล 

 บนพื้นฐานความเป็นไทย  

รวมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

มองกว้าง                 คิดไกล                  ใฝ่ดี

 

ความหมายปรัชญาของโรงเรียน

  มองกว้าง  หมายถึง  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

 

  คิดไกล  หมายถึง  มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

ในโรงเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

 

  ใฝ่ดี  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรม  

 จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

ไม่พบข้อมูล
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางบุญนำ แจ่มฟ้า
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]