วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร


วิสัยทัศน์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ภายในปี  2560  โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 

มีสุขภาพดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เป็นผู้นำทางวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีใจรักสิ่งแวดล้อม 

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   หลีกเลี่ยงยาเสพติด  ชุมชนร่วมคิดร่วมพัฒนา

ปรัชญาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-02-13 15:17:05 น.

นางสุมาลี รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองน้ำใสวิทยาคาร

นายคำนึง ไชยเจริญ
นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,308
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]