โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร


                จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวการดำเนินกิจกรรมการเรียน หลากหลายแหล่งเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประสานงานกับชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

               ศีล   สมาธิ    ปํญญา

เอกลักษณ์

               โรงเรียนวิถีพุทธ

 ปรัชญาของโรงเรียน 

               ปญญา   โลกสุม  ปชโชโต  "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

คติพจน์/คำขวัญประจำโรงเรียน

               ขยัน  อดทน  ฝึกฝนวิชาการ   สมานสามัคคี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:32 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอธิการ สุขศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มหาชัยพิทยาคาร

นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์
นายชัยเนตร บุญป้องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,526
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 043758125 อีเมล์: mahachaipit.p@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วง โทรศัพท์: 043758125 อีเมล์: Sarasak4529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]