โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนละแมวิทยา


ปรัชญาของโรงเรียน    

เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาอารมณ์  สังคมสัมพันธ์ 

วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  ควบคู่ภูมิทัศน์  สัมผัสชุมชน  มุ่งผลสู่มาตรฐานการศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:10:39 น.

นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางนวลักษณ์ ภุมรินทร์
นางสาวภัทราวดี ทองแท้สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิสนธิ์ ชูทอง โทรศัพท์: 0980799457 อีเมล์: sononstar@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]