• เว็บไซต์กลุ่มต่าง ๆ
 • 1.หน่วยตรวจสอบภายใน
   
  2.กลุ่มกฎหมายและคดี
   
  3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
   
  4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   
   
  5.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   
   
  6.กลุ่มอำนวยการ
   
  7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
   
  8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   
   
  9.กลุ่มนโยบายและแผน
   
  10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
   

 • อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  และกำกับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  ดังกล่าว

  3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

  4. กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

  8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

  9. ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษา

  10. ประสาน  ส่งเสริมการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานด้านการศึกษา

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-21 15:43:28 น.
 • ผอ.สพท.

 • นายไพโรจน์ พรมสอน
 • รอง ผอ.สพท.

 • นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ
 • รอง ผอ.สพท.

 • นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
 • รอง ผอ.สพท.

 • นายปฐมพงษ์ สมอฝาก

 • E-Service
 •  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง 334 ม.4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410 อีเมล์: work@sesao19.go.th

เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพงศ์ บุญเหลือ โทรศัพท์: 0801558446 อีเมล์: work@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB Area CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2
[ติดต่อทีมพัฒนา]