• เว็บไซต์กลุ่มต่าง ๆ
 • 1.หน่วยตรวจสอบภายใน
   
  2.กลุ่มกฎหมายและคดี
   
  3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
   
  4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   
   
  5.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   
   
  6.กลุ่มอำนวยการ
   
  7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
   
  8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   
   
  9.กลุ่มนโยบายและแผน
   
  10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
   

 • ข้อมูลทั่วไป/ประวัติหน่วยงาน
 • ข้อมูลทั่วไป

   

  ที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
  เลขที่ 334  หมู่ที่ 4  บ.ฟากนา ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000                         
  เว็ปไซต์ http://www.sesao19.go.th
  โทรศัพท์ 0-4287-0409 
  โทรสาร 0-4287-0410 
  อีเมล์ work@sesao19.go.th 
   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดได้ประกาศจัดตั้งส่วนราชการภายในไว้ 4 ศูนย์  ดังนี้
            1. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (ฉก.ชน.สพม.19)                                                                           
   
            2. ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 โทรศัพท์ 0-4287-0409 ต่อ 21
            3. ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  จังหวัดหนองบัวลำภู   อยู่ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 099-1547945
            4. ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  จังหวัดเลย  ที่ตั้ง ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
   
  ความเป็นมา
            ตามมาตรา 37 แห่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องยึดเขตพื้นที่การศึกษา     และมาตรา 33  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ได้กำหนดให้มีการประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น  โดยรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
            เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552  สภาการศึกษาได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552  เห็นชอบในหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)  ในวันที่  31  มีนาคม  2552  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดให้มีศูนย์ประสานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  รวม   41  ศูนย์  รับผิดชอบ  ดูแลและประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา  ทั้งนี้  ศูนย์ที่ 18   มีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู
            ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับที่ 3   (พ.ศ. 2553)  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553)  ให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ  เรื่อง  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่  17 สิงหาคม 2553  โดยให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด  จำนวน 42 เขต
            (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 127  ตอนพิเศษ  98 ง  หน้า  62  วันที่ 18 สิงหาคม 2553)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ  ดังกล่าว  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-21 15:43:28 น.
 • ผอ.สพท.

 • นายไพโรจน์ พรมสอน
 • รอง ผอ.สพท.

 • นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ
 • รอง ผอ.สพท.

 • นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
 • รอง ผอ.สพท.

 • นายปฐมพงษ์ สมอฝาก

 • E-Service
 •  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,400
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง 334 ม.4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410 อีเมล์: work@sesao19.go.th

เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพงศ์ บุญเหลือ โทรศัพท์: 0801558446 อีเมล์: work@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB Area CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2
[ติดต่อทีมพัฒนา]