• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนพื้นฐานความเป็นไทย
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
  เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย
  3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  4. ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:48:27 น.
 • ผอ.สพท.

 • นายไพโรจน์ พรมสอน
 • รอง ผอ.สพท.

 • นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

 • E-Service
 • e-mes

  obec resizeสถิติการเข้าเยี่ยมชม

32,206
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง 334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410 อีเมล์: work@sesao19.go.th

เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพงศ์ บุญเหลือ โทรศัพท์: 0801558446 อีเมล์: planspm19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB Area CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2
[ติดต่อทีมพัฒนา]